Cây cho Sân Thượng

Hoa Dạ Yến Thảo

49,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Hoa Dừa Cạn (chậu treo)

49,000
210,000