Cây dễ chăm sóc

Cây Hồng Môn

170,000
140,000150,000

Cây cho Phòng Khách

Cây Lưỡi Hổ (chậu tròn cao)

300,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Phú Quý thủy sinh

200,000
Mới
150,000
228,000
212,000
305,000
400,000
137,000
143,000